Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HCL 81/2020 impozite şi taxe 2021
HCL Nr. 19/19-03-2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 81 din 29 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea
hclanexe
HCL 19 din 2021 modif- HCL 81 din 2020.doc   -
 


IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021

 

ANEXA NR. 1

La Hotarare nr. 81/29.12.2020

a Consiliului local al comunei Mihai Bravu

 

VALORILE IMPOZABILE

 

 

 1. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
 2. Persoane fizice

 

 1. CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,12 %, asupra valorii impozabile a clădirii, in anul 2020  cota a fost de 0,12%

 

 

 

 

 

                                                     Tipul clădirii***

 

 

Valoarea impozabilă

- lei/mp/an -

 

 

Nivelurile stabilite pentru anul 2020

Nivelurile propuse

pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)**

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)**

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

 

0

1

2

3

4

 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.060

636

1.100

660

 

1,038

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

318

212

330

220

 

1,038

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

212

185

220

192

 

1,038

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

133

80

138

83

 

1,038

E. În cazul contribuabilului  care deţine la aceeaşi adresă  încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.    A - D               

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A - D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.

** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4.

*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 

NOTĂ:

 1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

 

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

Nota :Localitatea Mihai Bravu este localitate de rangul IV

           Localitatea Turda este localitate de rangul V

           Localitatea Satu Nou este localitate de rangul V

 

 1. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
 2. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
 4. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
 5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
 6. CLĂDIRE NEREZIDENŢIALĂ - orice clădire care nu este rezidenţială;

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,83% (0,83% in anul 2020) asupra valorii impozabile a cladirii..

            Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1), se stabilește la 0,9 % din valoare impozabilă a clădirii dacă:

1.Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât  valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

2.Valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

3.Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu o cota aditionala de 20%.

 

 1. CLĂDIRE CU DESTINAŢIE MIXTĂ - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial ;

 

 (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate înproprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul secalculează conform art. 457.

 

 1. Persoane juridice

 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13% (0,13% in 2020) asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se  calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii ,cu  o cota aditionala  de  25%.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii,cu o cota aditionala de 25%.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%, cu o cota aditionala  de  25%.

 

 

 

                                                                                         ANEXA NR. 2

                 La  Hotărârea nr. 81/29.12.2020

                                                                          a Consiliului local al comunei Mihai Bravu ,jud Tulcea

 

 

IMPOZITUL/TAXA

pe  terenurile  situate în intravilan, proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

 1. Terenuri amplasate  în  intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe tern se stabilieste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

                                                                                                                                                                                 lei/ha/an

Zona în cadrul localităţii

Impozitul/taxa stabilite pentru

anul 2020

Impozitul/taxa propuse

pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

 

IV

V

IV

V

1,038

A

912

729

946,65

756,70

1,038

B

735

548

762,93

568,82

1,038

C

584

364

606,19

377,83

1,038

D

358

182

371,60

188,91

1,038

 

 1. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, cu o cota aditionala de 25%:

                                                                                                                lei/ha/an

 

 

Nr.

Crt.

 

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru

anul 2020

Impozitul/taxa propuse

pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

 

 

 

 

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1,038

 

1

Teren arabil

29

22

20

16

30,10

22,83

20,76

16,60

1,038

 

2

Păşune

22

20

16

14

22,83

20,76

16,60

14,53

1,038

 

3

Fâneaţă

22

20

16

14

22,83

20,76

16,60

14,53

1,038

 

4

Vie

49

37

29

20

50,86

38,40

30,10

20,76

1,038

 

5

Livadă

56

49

37

29

58,12

50,86

38,40

30,10

1,038

 

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

29

22

20

16

30,10

22,83

20,76

16,60

1,038

 

7

Teren cu ape

16

14

8

x

16,60

14,53

8,30

x

1,038

 

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

1,038

 

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

1,038

                                 

NOTĂ:

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

 

Nota :Localitatea Mihai Bravu este localitate de rangul IV

           Localitatea Turda este localitate de rangul V

           Localitatea Satu Nou este localitate de rangul V

 1. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează avându-se în vedere valorile prevăzute în tabelul de la Anexa nr. 3 şi coeficientul de corecţie prevăzut la art. 457 alin. (6) din noul Cod fiscal , numai dacă aceştia (persoanele juridice) îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
 3. În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform valorilor stabilite în tabelul de la pct. I

 

                             ANEXA NR. 3

                                La Hotărârea nr. 81/29.12.2020 

                           a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,judetul Tulcea

 

IMPOZITUL/TAXA

 pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

                                                     

                                                                                                                                                                                                            - lei/ha/an -

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru anul 2020

Impozitul/taxa

 propuse pentru anul

2021

Indice modif.

2021/2020

 

 

 

1

Teren cu construcţii

28

29,06

1.038

2

Arabil

53

55,01

1.038

3

Păşune

25

25,95

1.038

4

Fâneaţă

25

25,95

1.038

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

59

61,24

1.038

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

0

1.038

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

59

61,24

1.038

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

1.038

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

12

12,45

1.038

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

0

1.038

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

3

3,11

1.038

8.1

Teren cu amenajări piscicole

36

37,36

1.038

9

Drumuri şi căi ferate

0

0

1.038

10

Teren neproductiv

0

0

1.038

NOTA: Impozitul pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut în tabelul următor si o cota aditionala de 5%:

 

Zona în cadrul localităţii         Rangul localităţii

            0          I           II          III         IV        V

A         2,60     2,50     2,40     2,30     1,10     1,05

B         2,50     2,40     2,30     2,20     1,05     1,00

C         2,40     2,30     2,20     2,10     1,00     0,95

D         2,30     2,20     2,10     2,00     0,95     0,90

 

                 ANEXA NR. 4

             La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

            a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,judet Tulcea

 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 25% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

I.    Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

 Mijloc de transport

Impozitul stabilit pentru anul 2020

Impozitul propus pentru anul 2021

 

lei/ fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta/an

lei/ fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta/an

Indice modif.

2021/2020

Tipuri de autovehicule

x

x

 

 A.  Vehicule înmatriculate

 

 

 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8,47

8,79

1,038

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3, inclusiv

9,54

9,90

1,038

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

19,07

19,79

1,038

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

76,32

79,22

1,038

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

152

157,77

1,038

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

307,52

319,20

1,038

7. Autobuze, autocare, microbuze

25,44

26,41

1,038

8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31,8

33,01

1,038

9. Tractoare înmatriculate

19,08

19,80

1,038

B.  Vehicule înregistrate

 

 

1,038

1. Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1,038

1.1.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4,24

4,40

1,038

1.2.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6,36

6,60

1,038

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

158,99 lei /an

165,03 lei /an

1,038

 

NOTĂ:    1.  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de  50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective.

 1. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule

 

                                                                                                                                                              - lei/an -

 

Masa totală maximă autorizată

 

 

Impozitul stabilit pentru anul 2020

Impozitul propus pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

a. până la 1 tonă, inclusiv

9,53

9,89

1,038

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

36,03

37,40

1,038

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

55,11

57,20

1,038

d. peste 5 tone

67,83

70,41

1,038

 

                                                                                          

     

                                                                                                                                                                                         ANEXA NR. 5

         La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

a Consiliului Local al comunei Mihai Bravu ,judet Tulcea

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

 

Impozitul se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 25% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

 

 

                                                                                                                                                                                         - lei/an -

Felul mijlocului de transport pe apă

 

Impozitul stabilit

pentru anul 2020

Impozitul propus

pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

22

22,84

1.038  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

59

61,24

1.038

3. Bărci cu motor

223

231,47

1.038

4. Nave de sport şi agrement

223

231,47

1.038

5. Scutere de apă

223

231,47

1.038

 

NOTĂ:

            Impozitele cuprinse în prezenta anexă se vor plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îsi  are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, conform art. 468 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXA NR.  6

  La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

a Consiliului local al comunei Mihai Bravu

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT

                                   pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 23% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

 

 1. Autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul stabilit

pentru anul 2020

Impozitul propus

pentru anul 2021

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de

 suspensie pentru

 axele motoare

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

151

0

156,74

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

151

418

156,74

433,84

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

418

588

433,84

610,34

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588

1333

610,34

1383,65

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

588

1333

610,34

1383,65

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

151

263

156,74

272,99

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

263

540

272,99

560,52

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

540

701

560,52

727,64

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai micăde 23 tone

701

1081

727,64

1122,08

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1081

1678

1122,08

1741,76

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1081

1678

1122,08

1741,76

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1081

1678

1122,08

1741,76

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

701

710

727,64

736,98

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

710

1109

736,98

1151,14

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1109

1760

1151,14

1826,88

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1760

2612

1826,88

2711,26

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1760

2612

1826,88

2711,26

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1760

2612

1826,88

2711,26

 

 

 

 

 

 

 

 1. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul stabilit

pentru anul 2020

Impozitul propus

pentru anul 2021

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

0

70,58

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

70,58

161,93

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

364

161,93

377,83

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

364

472

377,83

489,94

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

472

851

489,94

883,34

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

851

1493

883,34

1549,73

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

851

1493

883,34

1549,73

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

340

151,55

352,92

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340

560

352,92

581,28

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

560

821

581,28

852,20

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821

993

852,20

1030,73

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

993

1630

1030,73

1691,94

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1630

2261

1691,94

2346,92

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2261

3433

2346,92

3563,45

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2261

3433

2346,92

3563,45

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2261

3433

2346,92

3563,45

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799

2505

1867,36

2600,19

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2505

3404

2600,19

3533,35

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2505

3404

2600,19

3533,35

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1590

2208

1650,42

2291,90

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2208

3054

2291,90

3170,05

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3054

4518

3170,05

4689,68

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

3054

4518

3170,05

4689,68

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

904

1094

938,35

1135,57

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1094

1635

1135,57

1697,13

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1635

2601

1697,13

2699,84

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1635

2601

1697,13

2699,84

               

      

                                                                                                                                                                                         ANEXA NR. 7

                                                                                                                  La Hotărârea nr 81/29.12.2020

                                                                                                                  a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,judet Tulcea

TAXA

       pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

                                                                                                                                                    - lei -

1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

 

Taxa stabilită pentru anul 2020

 

Taxa propusă pentru anul 2021

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

 

persoane

fizice

persoane

 juridice

persoane

fizice

persoane

 juridice

 

a) până la 150 mp, inclusiv

6,36

6,36

6,60

6,60

 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv

7,42

7,42

7,70

7,70

 

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv

9,41

9,41

9,77

9,77

 

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv

12,55

12,55

13,03

13,03

 

e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv

14,64

14,64

15,19

15,19

 

f) peste 1.000 mp

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

16 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

 

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

16 lei pentru fiecare m2 afectat

16 lei pentru fiecare m2 afectat

17 lei pentru fiecare m2 afectat

17 lei pentru fiecare m2 afectat

 

3. Eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8,68 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8,68lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

 

4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

 

5. Avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

16

16

16

16

 

6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

9

9

10

10

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform tabelului anterior

 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 

 1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii .

     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate anterior este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

     Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

                                                                                                                                                                                                             ANEXA NR. 8

La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

 a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,judet Tulcea

 

TAXA

taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor

                                                                                                                                                              - lei -

Denumirea taxei

Taxa stabilită

pentru anul 2020

Taxa propusă

pentru anul 2021

 Indice modif.

2021/2021

 

 

 

 

1. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare

21

22

1.038

2.a) Eliberarea Atestatului de producător

   b) Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

31

52

32

54

1.038

 3 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – cu cod CAEN clasele 561, 563 şi 932

x

x

1.038

a)   pt.suprafaţa de până la 500 m², inclusiv:

x

x

1.038

  restaurant:         

x

x

1.038

          ≤  40 locuri pentru consumatori

209

217

1.038

          >  40 locuri pentru consumatori

314

326

1.038

    - pizzerie, fast-food:

x

x

1.038

          ≤  24 locuri pentru consumatori

209

217

1.038

          >  24 locuri pentru consumatori

314

326

1.038

    - unitate tip bufet expres, bar, bodegă, salon de servit coctail-uri, berărie:

x

x

1.038

          ≤  12 locuri pentru consumatori

209

217

1.038

          >  12 locuri pentru consumatori

314

326

1.038

    - discotecă (unde servirea bauturlori este predominantă)

314

217

1.038

    - alte activităţi recreative şi distractive

209

217

1.038

    - unitate de alimentaţie care serveşte ptr. acasa, baruri care servesc sucuri de fructe

209

217

1.038

b)   pt. suprafaţa mai mare de 500 m², indiferent de tipul de activitate de alimentaţie

   publică  desfăşurată

4184

4343

1.038

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

               

                                                                                                                                                                                    ANEXA NR. 9

                                                                                                       La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

                                                                                                             a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,județ Tulcea

 

 

 

TAXA

pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

                                                                                                                                                                                                                         lei/mp sau fracţiune de mp/an

 

 

 

 

Taxa stabilită

pentru anul 2020

 

Taxa propusă

pentru anul 2021

Indice modif.

2021/2020

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

31

32

1.038

2. În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate

23

24

1.038

3. În cazul persoanelor care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere cu altă persoană

3% din valoarea contractului

3% din valoarea contractului

 

 

 

NOTĂ: (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Biroul contabilitate,impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Mihai Bravu, str.Principala nr.72, în termen de 30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului sau structurii de afişaj.

          (2) Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi audiovizuale, conform prevederilor art. 477 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

 

         

         ANEXA NR. 10

La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

a Consiliului local al comunei Mihai Bravu,judet Tulcea

 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă

 

 

                                                                                                       

 

 

Cotă stabilită

 pentru anul

2020

 

Cotă propusă

pentru anul 2021

1. În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

2%

2%

2. în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 1

5%

5%

 

 

NOTĂ:

 1. Impozitului pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
 2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

                   

 

                                                                                                                                                                                                ANEXA NR. 11

                                                                                                               La Hotărârea nr. 81/29.12.2020

           a Consiliului local al comunei Miahi Bravu ,judet Tulcea

 

 

ALTE TAXE

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Locaţia/ Piaţă

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020

Nivelurile aplicabile în anul

fiscal 2021

Pentru vanzarea din mijloace de transport

Piata Turda

10,46/lei/zi

10,85/lei/zi

Comercianti ambulanti

Piata Turda

1,04lei/mp/ zi

1,08 lei/mp/ zi

Taxa comert stradal

M Bravu,S Nou si Turda

20,92 lei/pers/zi

21,71 lei/pers/zi

Taxa camin cultural

 

 

 

Pentru nunta

Camin cultural Bravu,Turda,S Nou NouNou

523 lei

542,87lei

Alte evenimente

Camin cultural Bravu,Turda,S Nou NouNou

262 lei

271,95  lei

 

Taxa inregistrare

 

 

         -mopede

12,55 lei

13 ,03 lei

         -vehicule cu tractiune animala

12,55 lei

13,03  lei

         -masini si utilaje autopropulsante utilizate in lucrari de constructii,agricole,forestiere si pentru tractoarele care nu se supun inmatricularii

36,61 lei

38 lei

Taxa eliberare certificate de inregistrare

         -mopede

17,78 lei

18 ,45 lei

         -vehicule cu tractiune animala

17,78 lei

18,45 lei

          -masini si utilaje autopropulsante utilizate in lucrari de constructii,agricole,forestiere si pentru tractoarele care nu se supun inmatricularii

48,11 lei

49,94 lei

Taxa eliberare placute cu numere de inregistare

-carute

27,19 lei

28,22 lei

-mopede

27,19 lei

28,22 lei

 

-tractoare/masini si utilaje

46,02 lei

47,77 lei

      Taxa pentru eliberarea extras din Registrul electoral:

 

1 leu/pag

Taxa prestari servicii buldoexcavator

177,82  lei  lei/ora

184,57  lei/ora

Taxa prestari servicii tractor

126 lei/ora

130,28  lei/ora

Taxa divort

500 lei

500 lei

Taxa obtinere aviz privind aprobarea programului de functionare si viza anuala a acestuia pentru unitati de  desfacere cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare(nu datoreaza aceasta taxa unitatile sanitare ,farmaceutice sau tip plafar)

78 ,45lei/an

81,43 lei/an

Taxa pentru obtinerea avizului privind aprobarea programului de functionare si viza anuala pentru unitatile tip discoteca,disco-bar,bar,club cu desfacere de bauturi alcolice(inclusive bere) cu sau fara program artistic cu program de functionare pana la ora 24 inclusiv*

261,5 lei/an

271,44  lei/ an

Taxa pentru obtinerea avizului privind aprobarea programului de functionare si viza anuala pentru unitatile tip discoteca,disco-bar,bar,club cu desfacere de bauturi alcolice(inclusive bere) cu sau fara program artistic cu program de functionare intre  orele 0- 24 cu respectarea prevederilor Legii 161/1991 privind ordinea si linistea publica cu suprafata pana la :*

 

 

-       50 mp inclusiv

272  lei/an

282,34 lei/an

-       Peste 50 mp

418 lei/an

433,88  lei/an

         Taxa pentru modificarile si completarile operate pe avizul privind aprobarea programului de functionare programului de functionare

52,3  lei/ operatiune

54,29  lei/ operatiune

Taxa de salubrizare (art 484 din Legea nr 2278/2015  si HCL  2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Mihai Bravu judeţul Tulcea)

 

 

 

Taxa utilizatori casnici din mediul rural, fractia umeda

6,17 lei/pers/luna cu TVA

6,40 lei/pers/luna cu TVA

Taxa utilizatori casnici din mediul rural,fractia uscata

921,53 lei/ tona/luna fara TVA

956,55  lei/ tona/luna fara TVA

 

 

 

     

                                     ANEXA NR. 12 la HCL nr 81/29.12.2020

 

 

 

 

IX  SANCTIUNI

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE

Nr. crt

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021

Procent 2021/2020

1

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

-   Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 de lei la 286 de lei

-   Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de la 282,74 de lei la 705,33 de lei.

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

-   Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 76,81 de lei la 296,87 de lei

-   Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de la 293,48 de lei la 732,13 de lei.

1,038 %

2

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 357 lei la 1.736,57 lei.

1,038 %

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE

Nr. crt

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021

Procent 2021/2020

  1

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015

-   Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 297 de lei la 1.183 de lei,

-   Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 1.183 de lei la 2.951 de lei.

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015

-   Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 308,29 de lei la 1.227,95 de lei,

-   Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 1.227,95 de lei la 3.063,14 de lei.

1,038 %

  2

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.378 de lei la 6.691 de lei.

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.430,36 de lei la 6.945,26  de lei.

1,038 %

 

 

 

NOTĂ:

Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.