Taxe şi impozite locale

HOTĂRÂREA 84/2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Mihai Bravu, în anul 2020
Conturi în care se pot efectua plăţile pentru taxe şi impozite , la primaria Mihai Bravu, judeţul Tulcea
HCL Nr. 14/21-01-2020 Aprobare Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare
hclanexe
HCL 14-1-.pdf   -
 


 

 1. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
 2. Persoane fizice

 

 1. CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,12 %, asupra valorii impozabile a clădirii, in anul 2019 cota a fost de 0,12%

 

 

 

 

 

                                                     Tipul clădirii***

 

 

Valoarea impozabilă

- lei/mp/an -

 

 

Nivelurile stabilite pentru anul 2018

Nivelurile propuse

pentru anul 2019

Indice modif.

2020/2019

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)**

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)**

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

 

0

1

2

3

4

 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.013

608

1.060

636

 

1,046

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

304

203

318

212

 

1,046

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

203

177

212

185

 

1,046

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

127

76

133

80

 

1,046

E. În cazul contribuabilului  care deţine la aceeaşi adresă  încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.    A - D               

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A - D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.

** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4.

*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 

NOTĂ:

 1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

 

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

Nota :Localitatea Mihai Bravu este localitate de rangul IV

           Localitatea Turda este localitate de rangul V

           Localitatea Satu Nou este localitate de rangul V

 

 1. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
 2. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
 4. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
 5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
 6. CLĂDIRE NEREZIDENŢIALĂ - orice clădire care nu este rezidenţială;

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,83% (0,83% in anul 2019) asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu o cota aditionala de 20%.

 

 1. CLĂDIRE CU DESTINAŢIE MIXTĂ - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial ;

 

 (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate înproprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul secalculează conform art. 457.

 

 1. Persoane juridice

 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13% (0,13% in 2019) asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se  calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii ,cu  o cota aditionala  de  25%.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii,cu o cota aditionala de 25%.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%, cu o cota aditionala  de  25%

 

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR FIZICE(Art. 459)

 

1.   În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial

2.   În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

3.   Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

-       în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

-       în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile nerezidențiale.

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE(Art. 460)

 

1.  În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale - pers juridice.

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DETINUTE DE PERSOANELE FIZICE, ALTELE DECAT CELE DE DOMICILIU

 

In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate in Municipiul Oradea una sau mai multe clădiri rezidentiale in afara celei de domiciliu impozitul pe cladiri se va calcula dupa cum urmeaza (pe baza declaratiilor depuse de contribuabilii persoane fizice sau a informatiilor din evidenta fiscală):

a)     prin aplicarea cotei de 0,118 % pentru cladirea de domiciliu situata în Municipiul Oradea

b)     prin aplicarea cotei de 0,118% pentru prima cladire rezidentială dobandită, situată in Oradea, in cazul in care domiciliul său nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste cladiri (prima cladire dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu)

c)     prin aplicarea cotei aditionale de 50% aplicată la cota stabilita prin hotararea consiliului local (care este 0,118% pentru anul 2020) pentru urmatoarele cladiri rezidentiale inafara celor de la lit A sau B.

Nu intra sub incidenta prezentei prevederi cladirile rezidentiale ale persoanelor fizice dobandite prin succesiune legala si cladirile nerezidentiale ale acestora.

 

 

IMPOZITUL/TAXA pe  terenurile  situate în intravilan, proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

 1. Terenuri amplasate  în  intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe tern se stabilieste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

                                                                                                                                                                                 lei/ha/an

Zona în cadrul localităţii

Impozitul/taxa stabilite pentru

anul 2019

Impozitul/taxa propuse

pentru anul 2020

Indice modif.

2020/2019

 

IV

V

IV

V

1,046

A

872

697

912

729

1,046

B

703

524

735

548

1,046

C

524

348

584

364

1,046

D

342

174

358

182

1,046

 

 1. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, cu o cota aditionala de 25%:

                                                                                                                lei/ha/an

 

 

Nr.

Crt.

 

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru

anul 2019

Impozitul/taxa propuse

pentru anul 2020

Indice modif.

2020/2019

 

 

 

 

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1,046

 

1

Teren arabil

28

21

19

15

29

22

20

16

1,046

 

2

Păşune

21

19

15

13

22

20

16

14

1,046

 

3

Fâneaţă

21

19

15

13

22

20

16

14

1,046

 

4

Vie

47

35

28

19

49

37

29

20

1,046

 

5

Livadă

54

47

35

28

56

49

37

29

1,046

 

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

29

22

20

16

1,046

 

7

Teren cu ape

15

13

8

x

16

14

8

x

1,046

 

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

1,046

 

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

1,046

                                 

NOTĂ:

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

 

Nota :Localitatea Mihai Bravu este localitate de rangul IV

           Localitatea Turda este localitate de rangul V

           Localitatea Satu Nou este localitate de rangul V

 1. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează avându-se în vedere valorile prevăzute în tabelul de la Anexa nr. 3 şi coeficientul de corecţie prevăzut la art. 457 alin. (6) din noul Cod fiscal , numai dacă aceştia (persoanele juridice) îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
 3. În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform valorilor stabilite în tabelul de la pct. I

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

                                                      

                                                                                                                                                                                                             - lei/ha/an -

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru anul 2019

Impozitul/taxa

 propuse pentru anul

2020

Indice modif.

2020/2019

 

 

 

1

Teren cu construcţii

27

28

1.046

2

Arabil

51

53

1.046

3

Păşune

24

25

1.046

4

Fâneaţă

24

25

1.046

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

56

59

1.046

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

0

1.046

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

57

59

1.046

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

1.046

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

11

12

1.046

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

0

1.046

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

3

3

1.046

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

36

1.046

9

Drumuri şi căi ferate

0

0

1.046

10

Teren neproductiv

0

0

1.046

NOTA: Impozitul pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut în tabelul următor si o cota aditionala de 5%:

 

Zona în cadrul localităţii          Rangul localităţii

            0          I           II          III         IV         V

A          2,60     2,50     2,40     2,30     1,10     1,05

B          2,50     2,40     2,30     2,20     1,05     1,00

C         2,40     2,30     2,20     2,10     1,00     0,95

D         2,30     2,20     2,10     2,00     0,95     0,90

 

 

 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 25% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

I.    Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

 Mijloc de transport

Impozitul stabilit pentru anul 2019

Impozitul propus pentru anul 2020

 

lei/ fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta/an

lei/ fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta/an

Indice modif.

2020/2019

Tipuri de autovehicule

x

x

 

 A.  Vehicule înmatriculate

 

 

 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8,10

8,47

1,046

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3, inclusiv

9,12

9,54

1,046

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

18,24

19,07

1,046

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

72,96

76,32

1,046

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

145,93

152

1,046

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

294

307,52

1,046

7. Autobuze, autocare, microbuze

24,32

25,44

1,046

8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30,4

31,8

1,046

9. Tractoare înmatriculate

18,24

19,08

1,046

B.  Vehicule înregistrate

 

 

1,046

1. Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1,046

1.1.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4,05

4,24

1,046

1.2.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6,08

6,36

1,046

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

152 lei /an

158,99 lei /an

1,046

 

NOTĂ:    1.  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de  50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective.

 1. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100 %.

 

 

II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule

 

                                                                                                                                                                         - lei/an -

 

Masa totală maximă autorizată

 

 

Impozitul stabilit pentru anul 2019

Impozitul propus pentru anul 2020

Indice modif.

2020/2019

a. până la 1 tonă, inclusiv

9,12

9,53

1,046

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

34,45

36,03

1,046

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

52,69

55,11

1,046

d. peste 5 tone

64,85

67,83

1,046

 

 

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

 

Impozitul se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 25% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

 

 

                                                                                                                                                                                          - lei/an -

Felul mijlocului de transport pe apă

 

Impozitul stabilit

pentru anul 2019

Impozitul propus

pentru anul 2020

Indice modif.

2020/2019

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21,28

22

1.046  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56,75

59

1.046

3. Bărci cu motor

212,81

223

1.046

4. Nave de sport şi agrement

212,81

223

1.046

5. Scutere de apă

212,81

223

1.046

 

NOTĂ:

            Impozitele cuprinse în prezenta anexă se vor plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îsi  are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, conform art. 468 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT

                                   pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, prin aplicarea unei cote aditionale de 23% fata de nivelul  prevăzut în continuare :

 

 1. Autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul stabilit

pentru anul 2019

Impozitul propus

pentru anul 2020

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

Alte sisteme de

 suspensie pentru

 axele motoare

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

144

0

151

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

144

400

151

418

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

400

562

418

588

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

562

1274

588

1333

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

562

1274

588

1333

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

144

251

151

263

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

251

516

263

540

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

516

670

540

701

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai micăde 23 tone

670

1033

701

1081

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1033

1604

1081

1678

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1033

1604

1081

1678

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1033

1604

1081

1678

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

670

679

701

710

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

679

1060

710

1109

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1060

1683

1109

1760

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1683

2497

1760

2612

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1683

2497

1760

2612

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1683

2497

1760

2612

 

 

 1. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul stabilit

pentru anul 2019

Impozitul propus

pentru anul 2020

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

65

0

68

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

65

149

68

156

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

149

348

156

364

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

348

451

364

472

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

451

814

472

851

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

814

1427

851

1493

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

814

1427

851

1493

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

140

325

146

340

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

325

535

340

560

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

535

785

560

821

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

785

949

821

993

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

949

1558

993

1630

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1558

2162

1630

2261

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2162

3282

2261

3433

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2162

3282

2261

3433

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2162

3282

2261

3433

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1720

2395

1799

2505

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2395

3254

2505

3404

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2395

3254

2505

3404

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1520

2111

1590

2208

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2111

2920

2208

3054

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2920

4319

3054

4518

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2920

4319

3054

4518

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

864

1046

904

1094

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1046

1563

1094

1635

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1563

2487

1635

2601

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1563

2487

1635

2601

               

 

 

TAXA pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

                                                                                                                                                                                    - lei -

1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

 

Taxa stabilită pentru anul 2018

 

Taxa propusă pentru anul 2019

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

 

persoane

fizice

persoane

 juridice

persoane

fizice

persoane

 juridice

 

a) până la 150 mp, inclusiv

6

6

6,36

6,36

 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv

7

7

7,42

7,42

 

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv

9

9

9,41

9,41

 

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv

12

12

12,55

12,55

 

e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv

14

14

14,64

14,64

 

f) peste 1.000 mp

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

 

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

15 lei pentru fiecare m2 afectat

15 lei pentru fiecare m2 afectat

16 lei pentru fiecare m2 afectat

16 lei pentru fiecare m2 afectat

 

3. Eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

 

4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

12 lei pentru fiecare racord

12 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

 

5. Avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

15

15

16

16

 

6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

9

9

9

9

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform tabelului anterior

 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 

 1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii .

     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate anterior este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

     Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

 

 

TAXA pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor

                                                                                                                                                                          - lei -

Denumirea taxei

Taxa stabilită

pentru anul 2019

Taxa propusă

pentru anul 2020

 Indice modif.

2020/2019

 

 

 

 

1. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare

20

21

1.046

2.a) Eliberarea Atestatului de producător

   b) Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

30

50

31

52

1.046

 3 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – cu cod CAEN clasele 561, 563 şi 932

x

x

1.046

a)   pt.suprafaţa de până la 500 m², inclusiv:

x

x

1.046

  restaurant:         

x

x

1.046

          ≤  40 locuri pentru consumatori

200

209

1.046

          >  40 locuri pentru consumatori

300

314

1.046

    - pizzerie, fast-food:

x

x

1.046

          ≤  24 locuri pentru consumatori

200

209

1.046

          >  24 locuri pentru consumatori

300

314

1.046

    - unitate tip bufet expres, bar, bodegă, salon de servit coctail-uri, berărie:

x

x

1.046

          ≤  12 locuri pentru consumatori

200

209

1.046

          >  12 locuri pentru consumatori

300

314

1.046

    - discotecă (unde servirea bauturlori este predominantă)

300

314

1.046

    - alte activităţi recreative şi distractive

200

209

1.046

    - unitate de alimentaţie care serveşte ptr. acasa, baruri care servesc sucuri de fructe

200

209

1.046

b)   pt. suprafaţa mai mare de 500 m², indiferent de tipul de activitate de alimentaţie

   publică  desfăşurată

4000

4184

1.046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

                                                                                                                                                                                                                                  lei/mp sau fracţiune de mp/an

 

 

 

 

Taxa stabilită

pentru anul 2019

 

Taxa propusă

pentru anul 2020

Indice modif.

2020/2019

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

30

31

1.046

2. În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate

22

23

1.046

3. În cazul persoanelor care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere cu altă persoană

3% din valoarea contractului

3% din valoarea contractului

 

 

 

NOTĂ: (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Biroul contabilitate,impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Mihai Bravu, str.Principala nr.72, în termen de 30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului sau structurii de afişaj.

          (2) Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi audiovizuale, conform prevederilor art. 477 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă

 

 

                                                                                                               

 

 

Cotă stabilită

 pentru anul

2019

 

Cotă propusă

pentru anul 2020

1. În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

2%

2%

2. în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 1

5%

5%

 

 

NOTĂ:

 1. Impozitului pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
 2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

ALTE TAXE

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Locaţia/ Piaţă

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2019

Nivelurile aplicabile în anul

fiscal 2020

Pentru vanzarea din mijloace de transport

Piata Turda

10/lei/zi

10,46/lei/zi

Comercianti ambulanti

Piata Turda

1lei/mp/ zi

1,04 lei/mp/ zi

Taxa comert stradal

M Bravu,S Nou si Turda

20 lei/pers/zi

20,92 lei/pers/zi

Taxa camin cultural

 

 

 

Pentru nunta

Camin cultural Bravu,Turda,S Nou NouNou

500 lei

523lei

Alte evenimente

Camin cultural Bravu,Turda,S Nou NouNou

250 lei

262 lei

 

Taxa inregistrare

 

 

         -mopede

12 lei

12 ,55 lei

         -vehicule cu tractiune animala

12 lei

12,55  lei

         -masini si utilaje autopropulsante utilizate in lucrari de constructii,agricole,forestiere si pentru tractoarele care nu se supun inmatricularii

35 lei

36,61 lei

Taxa eliberare certificate de inregistrare

         -mopede

17 lei

17 ,78lei

         -vehicule cu tractiune animala

17lei

17lei

          -masini si utilaje autopropulsante utilizate in lucrari de constructii,agricole,forestiere si pentru tractoarele care nu se supun inmatricularii

46 lei

48,11 lei

Taxa eliberare placute cu numere de inregistare

-carute

26 lei

27,19 lei

-mopede

26 lei

27,19 lei

 

-tractoare/masini si utilaje

44 lei

46,02 lei

Taxa pentru emiterea adeverinţelor emise de Registrul Agricol

0

4 lei

Taxa eliberare certificate fiscal

0

4 lei

Taxa transmitere certificate fiscal prin posta

0

10 lei

Taxa pentru cheltuieli de executare silita

0

10 lei

Taxa pentru eliberarea fotocopiilor după documentele existente în arhiva Primăriei Mihai Bravu, sau care

nu au fost încă predate la arhivă:

 

 

-       pagină format A 4( 4 pagini)

2,00 lei

2,09 lei

-       pagină format A 3( 4 pagini)

4,00 lei

4,18 lei

Pentru documentele ce poartă viza “conform cu originalul”, astfel:

 

 

-       pagină format A 4

4  lei

4 ,18 lei

-       pagină format A 3

6,00 lei

6,27 lei

Taxa pentru eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privin liberal acces la

informaţiile de interes public:

 

 

-       pentru primele 5 pagini format A 4

3,00 lei

3,13 lei

-       pentru următoarele pagini (începând cu a 6 pagină)

1,00 leu /pag

1,05 leu /pag

-       pagină format A 3

3,00 lei

3,13 lei

-       pagină format A 2

4,00 lei

4,18 lei

-       pagină format A 1

8,00 lei

8,37 lei

-       pagină format A 0

16,00 lei

16,74 lei

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemena planuri,detinute de consiliile locale

 

 

-        scara 1:500

20,00 lei

20,92 lei

-        scara 1:1000

32,00 lei

33,47 lei

Taxa prestari servicii buldoexcavator

170 lei/ora

177,82 lei/ora

Taxa prestari servicii tractor

120 lei/ora

125,52 lei/ora

Taxa divort

500 lei

500 lei

Taxa obtinere aviz privind aprobarea programului de functionare si viza anuala a acestuia pentru unitati de  desfacere cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare(nu datoreaza aceasta taxa unitatile sanitare ,farmaceutice sau tip plafar)

75 lei/an

78,45 lei/an

Taxa pentru obtinerea avizului privind aprobarea programului de functionare si viza anuala pentru unitatile tip discoteca,disco-bar,bar,club cu desfacere de bauturi alcolice(inclusive bere) cu sau fara program artistic cu program de functionare pana la ora 24 inclusiv*

250 lei/ an

261,5 lei/ an

Taxa pentru obtinerea avizului privind aprobarea programului de functionare si viza anuala pentru unitatile tip discoteca,disco-bar,bar,club cu desfacere de bauturi alcolice(inclusive bere) cu sau fara program artistic cu program de functionare intre  orele 0- 24 cu respectarea prevederilor Legii 161/1991 privind ordinea si linistea publica cu suprafata pana la :*

 

 

-        50 mp inclusiv

260 lei/an

272lei/an

-        Peste 50 mp

400 lei/an

418 lei/an

         Taxa pentru modificarile si completarile operate pe avizul privind aprobarea programului de functionare programului de functionare

50 lei/ operatiune

52,3 lei/ operatiune

 

IX  SANCTIUNI

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE

Nr. crt

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Procent 2020/2019

1

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

-    Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 de lei la 283 de lei

-    Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de la 282,74 de lei la 705,33 de lei.

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

-    Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 de lei la 286 de lei

-    Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de la 282,74 de lei la 705,33 de lei.

1,046 %

2

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei.

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

1,046 %

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE

Nr. crt

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Procent 2020/2019

  1

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015

-    Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 284 de lei la 1.131 de lei,

-    Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 1.131 de lei la 2.821 de lei.

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015

-    Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 297 de lei la 1.183 de lei,

-    Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 1.183 de lei la 2.951 de lei.

1,046 %

  2

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.317 de lei la 6.397 de lei.

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.378 de lei la 6.691 de lei.

1,046 %

 

 

 

NOTĂ:

Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Procedurile de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren si impozit pe mijloacele de transport datorate de persoane fizice, reglementate de art. 456 alin 1 lit p, r, s, t, art. 464 alin 1 lit r, s, t, u si art. 469 alin 1 lit a, b, c, d din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentruclădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri / terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, aprobată cu modificări prin <LLNK 12007   111 10 201   0 18>Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

Art.1.

(1) Persoanele fizice prevăzute deart. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 aprobată cu modificări prin <LLNK 12007   111 10 201   0 18>Legea nr. 111/2007, care au în proprietate sau coproprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.

 

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

    -  clădirile şi terenurile să se afle în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 

Art.3.

 (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

    - copii xerox după actele de identitate;

         - extras C.F.;

         - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat ca urmare a participării la acţiuni militare și se încadrează în prevederile prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006  .

 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 13.1

 

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri și terenuri se aplică astfel:

 • începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

 

 

Art. 5.

 • Persoanele care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren au obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

     (2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

   - copii xerox după actele de identitate;

         - extras C.F.;

         - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat ca urmare a participării la acţiuni militare și se încadrează în prevederile prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006  .

 

 

 

 

            Data _____________                                                                                      Semnătura,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru

clădirile, terenurile şi un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului

aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

 

 

 

Art.1.

            Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război care au în proprietate sau coproprietate o clădiri, terenuri şi un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto.

 

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, terenuri şi un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

    -  clădirile şi terenurile să se afle în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea solicitantului;

    - să aibe calitatea de veteran de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război.

 

Art.3.

 (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

    - copii xerox după actele de identitate;

         - extras C.F.;

         - cartea de identitate a mijlocului de transport, după caz;

         - adeverință care să ateste calitatea de veteranide război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război

 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 14.1

 

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

 • începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

 

Art. 5.

 • Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 (2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

      (3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

         - extras C.F.;

         - cartea de identitate auto;

         - adeverință din care sa rezulte că sunt veterani, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război

 

 

 

 

 

         Data _____________                                                                                        Semnătura,

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent acesteia şi un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la <LLNK 11999   105130 302   1 44>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12000   189 10 201   0 18>Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

Art.1.

            Persoanele prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 şi persoanele fizice prevăzute la <LLNK 11999   105130 302   1 44>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12000   189 10 201   0 18>Legea nr. 189/2000, care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu al unui  teren aferent clădirii folosite ca domiciliu și  pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto.

 

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

    -  clădirea şi terenul aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 sau de Legea nr.189/2000 şi să fie folosite ca domiciliu,

   -  un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului și să se afle în proprietatea sau coproprietatea acestora;

    -  să fie beneficiari ai D.L.nr. 118 / 1990 sau ai Legii nr.189/2000.

 

Art.3.

 (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

         - extras C.F.;

         - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr. 118 /1990 sau ai Legii nr.189/2000;

         - copie cartea de identitate a mijlocului de transport.

 

    (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 15.1

 

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

 • începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

 

 

Art. 5.

(1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri  și teren și auto are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

    - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

         - extras C.F.;

         - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr.118 / 1990 sau ai Legii nr.189/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Data _____________                                                                                             Semnătura,

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un singur mijloc de transport la alegere

aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate

 

 

 

Art.1.

            Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul  de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu, terenul aferent acestora și un singur mijloc de transport la alegere beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto.

 

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea sau copproprietatea solicitantului sau reprezentantului legal și să fie folosite ca domiciliu;

    -   un singur mijloc de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea  reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

    - sa se încadreze în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

 

Art.3.

 (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, teren și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

    - copii xerox după actele de identitate titular și reprezentant legal din care rezultă adresa de domiciliu;

         - extras C.F.;

         - cartea de identitate auto a titularului sau a autoturismului folosit pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate aflat în proprietatea sau coproprietatea  reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, după caz;

         - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului  sau invalidității solicitantului;

         - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei îndreptățite precum și a faptului că autoturismul este folosit pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate.

 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 16.1

 

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

 • începând cu data întâi a lunii următoare celei ăn care persoana depune documentele justificative.

 

Art. 5.

 • Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de scutire.

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

 

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al bunului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

    - copii xerox după actele de identitate titular  și reprezentant legal din care rezultă adresa de domiciliu;

         - extras C.F.;

         - cartea de identitate auto a titularului sau reprezentatului legal ;

         - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului  sau invalidității solicitantului;

         - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei îndreptățite

 

 

 

 

          Data _____________                                                                                     Semnătura,

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru

un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea

persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38> art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004

 

 

 

 

Art.1.

            Persoanele prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiază de scutirea de plata impozitului pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului auto, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

    -  mijlocul de transport să fie în proprietatea sau coproprietatea acestora;

    -  să fie beneficiarii Legii nr.341 / 2004

 

 

Art.3.

 

(1) Scutirea la plata impozitului auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • copii xerox după actele de identitate solitantului;
 • cartea de identitate auto;
 • legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 2004

 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 17.1

 

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului auto se aplică astfel:

 • începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

 

Art. 5.

(1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului auto are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

            Subsemnatul (a)______________________________, domiciliat (ă) în loc._______________ str.____________________________nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I. seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar mijlocului de transport ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

    - copii xerox după actele de identitate solitantului;

         - cartea de identitate auto;

         - legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 2004

 

 

 

 

 

            Data _____________                                                                                     Semnătura,

 

 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile

 afectate de calamităţi naturale

 

 

 

 

 

 • În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.

 

 • De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.

 

 

 •  

 

 1. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris sau telefonic la registartura Primăriei Comunei Mihai Bravu în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
 2. Compartimentul administrativ centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie numită prin Dispoziţia Primarului nr................
 3. În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare conform anexei 18.1
 4. Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului financiar contabil,impozite si taxe locale

 

Art. 4.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martieinclusiv,insoțite de cererea de scutire, conform anexei 18.2.

 

 

PROCES – VERBAL nr.______________

Încheiat azi, _______________

 

 

 

 

 

Subsemnaţii ___________________________________________, din cadrul_____________________ ___________________________________________, din cadrul ____________________ ___________________________________________, din cadrul _____________________ ca urmare a cererii nr._________/________, a d-lui (d-nei)_________________________ prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în _____________, str._______________________ nr. _____, bl._____, sc.____, ap._____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. _______/_______, deplasându-ne la faţa locului am constatat următoarele:

 

 1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pagubele produse sunt:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Se impun luarea următoarelor măsuri:

 

 

 

 

 

 

 

4 D-l/ d-na ________________________, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de un Extras CF sau copii acte proprietate. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii, la sediul Primăriei Comunei Mihai Bravu.

 

Prezentul proces –verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei ______________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

 

 

 Data                                                                                                                       Semnături

 

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU

BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

 

Subsemnatul (a)_____________________________________, domiciliat (ă) în __________ str.___________________________nr._____bl.____ap.___, posesor al B.I./ C.I. seria______,

nr.____________, prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului pentru clădirea şi/sau terenul  situate în  _______________, str._________________nr._______, bl.___, sc. ___, ap._____, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

                       Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 

- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;

- Extras CF al imobilului sau copie act propietate conform cu originalul;

- autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;

- procesul-verbal de constatare a calamităţii, întocmit în condiţiile legii de către Comisia de evaluare a pagubelor, prin care se atestă că proprietarul poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire şi/sau teren din cauza unor calamităţi natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data________________                                                                                   Semnătura

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea şi terenul folosite ca domiciliu prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

Art.1.

(1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri şi teren.

(2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru clădirea şi terenul aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora şi folosite ca domiciliu.

 

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

- clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă;

            - clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

            - în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere.

 

Art.3.

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

- act de identitate soţ/soţie;

- certificat de revoluţionar;

- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;

- extras de carte funciară.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 19.1

 

Art. 4.

            Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

 

Art. 5.

(1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

 

Art. 6.

(1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 

 

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU
BIROUL FINANCIAR CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în ______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr.______/________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;
 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

 

La prezenta cerere anexez:

- act de identitate soţ/soţie;

-certificat de revoluţionar;

-declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;

- extras de carte funciară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________                                                                                 Semnătura,

 

                                                                                            

PROCEDURA DE ACORDARE A ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGAŢIILOR BUGETARE RESTANTE PREVĂZUTĂ LA ART. 185 DIN LEGEA 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 

 

 

Cap. I   CADRUL LEGAL

 

Conform prevederilor art.185 alin1, lit.b, din Legea 207/2015, la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda scutire sau reducere de majorari de intarziere o singură dată.

 

Scutirea la plata majorărilor de întârziere se va acorda doar pentru majorarile de intarziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia),  pentru următoarele categorii de persoane:

 

 • Copii minori, moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutelă, plasament familial, încredinţare;
 • Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: indemnizaţie de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin;
 • persoanele vârstnice singure, bolnave, sau care aparţin unor familii cu venituri mici, provenite din indemnizaţie de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin;
 • alte cazuri sociale;

 

Tinând cont de numărul  mare de astfel de cazuri care solicită scutiri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale precum şi  la plata majorărilor de întârziere  , pentru o mai bună operativitate, Consiliul local al COMUNEI MIHAI BRAVU va numi o comisie împuternicită cu analizarea şi rezolvarea acestor cazuri.

 

 

Cap.II CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI

 

 

Art.1

Comisia  va fi  constituită dintr-un număr de 5 persoane, reprezentanţi  ai administraţiei publice locale.

Componenţa comisiei:

 1. Reprezentant al consiliului local – presedinte comisie sociala din cadrul consiliului local al Comunei Mihai Bravu;
 2. viceprimarul Comunei Mihai Bravu care coordonează biroul financiar-contabil ,impozite si taxe locale;
 3. reprezentant al compartimentului de asistenta sociala;
 4. reprezentant al compartimentului administartiv
 5. reprezentant al biroului financiar contabil
 6. secretar al comisiei

Art.2

Convocarea comisiei se va face în scris, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, de către secretarul comisiei.

 

Art. 3

Comisia constituită se va întruni  lunar sau trimestrial in ultima luna din trimestru.

 

 

Art. 4

Activitatea comisiei va consta în analizarea dosarelor privind scutirea la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia), si emiterea dispozitiilor de aprobare/respingere a scutirii pentru persoanele îndreptăţite.

 

Art. 5

 

În cadrul fiecărei şedinţe a comisiei se va întocmi un proces- verbal cu propunerile de aprobare/ respingere, a scutirilor la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitelor pe clădiri şi teren(pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia) .

Procesul verbal va fi comunicat de către secretarul comisiei  persoanelor de specialitate din cadrul Biroului  impunere persoane fizice care au  întocmit şi înaintat comisiei raporul de specialitate cu propunerea de aprobare/respingere a facilităţilor fiscale.

În urma primirii procesului verbal persoanele de specialitate vor emite dispozitia privind aprobarea /respingerea cererii de acordare a scutirii si vor opera în baza de date scutirea aprobată.

Dispozitia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare scutirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia) va fi transmisa şi contribuabililor în cauză.

Comisia nu poate lucra cu un număr mai mic de 3 membri.

Rezultatele analizării cererilor se stabilesc de fiecare membru al comisiei prin aprobare sau respingere, rezultatul final fiind stabilit de minimum 3 voturi de acelaşi fel.

 

CAP III. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE  CONSTAND IN SCUTIREA DE LA PLATA  MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TEREN PENTRU LOCUINTA SITUATA LA ADRESA DE DOMICILIU SI TERENUL AFERENT ACESTEIA

 

1.Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt

-să nu deţină mai mult de o proprietate;

- sa nu detina in proprietate mijloace de transport

-totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, valabil în cursul anului 2018;

-petentul şi ceilalţi membrii ai familiei care domiciliază la aceeaşi adresă, să nu deţină altă proprietate imobiliară în afara celei pentru care solicită acordarea scutirii;

-solicitantul să aibă achitate toate obligaţiile fiscale principale datorate bugetului local, mai puţin obligaţiile fiscale accesorii pentru care se solicită acordarea scutirii;

-suprafaţa utilă a locuinţei pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcţie de numărul de persoane care domiciliază la respectiva adresă, trebuie să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos, suprafaţă reglementată  prin Anexa nr.1. B.*T* din  Legea nr.114/1996 privind locuinţele(actualizată).

 

 

FAMILIA

SUPRAFAŢA UTILĂ

1 PERSOANA

37 MP

2 PERSOANE

52 MP

3 PERSOANE

66 MP

4 PERSOANE

74 MP

5 PERSOANE

87 MP

6 PERSOANE

93 MP

7 PERSOANE

107 MP

8 PERSOANE

110 MP

 

Cap. IV. Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor                  fiscale

 

 

 1. Documentaţia necesară în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele prevăzute la Cap.I , este următoarea:

 

 1. a)      Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă:
 • cererea prin care se solicită  scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia), trebuie făcută de către proprietar şi numai pentru locuinţa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu; Cererea  poate  fi depusă  o  singură  dată în  decursul  anului 2020.
 • copii acte autentice ce fac dovada proprietăţii (contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, extras de carte funciară având o vechime mai mică de 3 luni la data depunerii dosarului fiscal de înlesnire la Registratura Primariei Comunei Mihai Bravu);
 • copie Buletin de identitate sau Carte de identitate , pentru toţi membrii familiei care au acelasi domicliu cu solicitantul;
 • copii  de pe certificatele   de  naştere, in  cazul  copiilor  minori  cu  vârste de  până  la  14 ani , care  domiciliază împreună  cu  solicitantul;
 • ancheta socială efectuată de compartimentul de asistenta sociala, care săcuprindă toate bunurile mobile si imobile din proprietate :
 • declaraţie pe proprie răspundere cu bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate;
 • dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie,carnet de somaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie pentru copii, pensie  alimentară, pensie  de  urmaş, decizie de acordare a ajutorului social);
 • dovada de la compartimentul de Stare civilă şi autoritate tutelară din cadrul Primăriei Comunei Mihai Bravu - în cazul persoanelor minore aflate sub tutelă, curatela,plasament familial, întreţinere;
 • adeverinta cu venitul net lunar realizat pe ultima lună, potrivit modelului din Legea nr.416/2001;
 • în cazurile în care persoanele nu sunt încadrate în muncă – adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte că persoanele nu au venituri impozabile;
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a persoanelor care domiciliază impreună cu aceasta că nu deţin alte proprietăţi imobiliare în  afară  de  cea  pentru  care  solicită acordarea  scutirii de la  plata  impozitului;
 • declaraţie pe propria răspundere, atât a solicitantului, cât şi a membrilor familei ce domiciliază împreună cu acesta, că nu au alte venituri (venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse);
 • dovada  privind  bursele   pentru  elevi  sau  studenţi, eliberată de  instituţia  de  învăţământ   unde  frecventează  cursurile.
 • cupon de pensii, alte acte medicale (dacă este cazul);

 

 

Art. 1

Raportul de specialitate cu propunerea de acordare /respingere va fi intocmit doar daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea de acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.

 Cererea de acordare a scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia), se clasează dacă  acesta nu  cuprinde toate documentele prevăzute la Cap Ivsi nu sunt indeplinite criteriile de la Cap.III.

Clasarea şi motivele acestuia vor fi comunicate în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

 

Art. 2

In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art.1, cererea nu va mai fi supusa dezbaterii comisiei.

 

Art. 3

Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plata  majorărilor  de intarziere aferente impozitului pe clădire şi teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia),  este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la Registratura Primăriei Comunei Mihai Bravu.

 

Art. 4

De facilităţile fiscale prevăzute la Cap.1 beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâia lunii următoare aprobării cererii (dosarului) de către comisia legal constituită, o singură dată, cu condiţia achitării debitelor restante, daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea de acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.

 

 

CAP.V DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 1

 

Prezenta procedura va fi revizuită sau modificată  in functie de politica fiscală promovată de primar si Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu.

 

Anexa nr. 21

 

REGULAMENT

de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui

 

 1. Scopul adoptării prezentului regulament

 

Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu poate adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Taxele speciale se instituie prin Hotărâri de consiliu distincte, caz în care acestea constituie şi modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de consiliul local prin care se adoptă anual impozitele şi taxele locale.

 

 1. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale

 

Art. 2  Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale:

 • Furnizarea, desfăşurarea, înfiinţarea unor servicii publice
 • Administrarea domeniul public şi privat al comunei Mihai Bravu
 • Desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de utilitate publică ƒ
 • Urbanism ƒ
 • Autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare ƒ
 • Cadastru ƒ
 • Copiere şi comunicare documente din arhiva comunei Mihai Bravu ƒ
 • Utilizarea infrastructurii ƒ
 • Eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege

 

 

 • Condiţii de instituire a taxelor speciale

 

Art. 3 Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

 

Art. 4 Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.

 

Art. 5 Contul de execuţie al taxelor, speciale instituite conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu.

 

Art. 6 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii.

 

Art. 7 Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică.

 

Art. 8 Condiţiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.

 

 

 1. Modalităţi de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice – beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

 

Art. 9 Instituţia publică ce doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunţ cu privire la elaborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea acestuia după cum urmează:

 • prin afişare la sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat accesibil publicului; ƒ
 • prin comunicarea către mass-media locală; ƒ
 • prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Mihai Bravu; ƒ
 • prin transmiterea actelor normative către reprezentanţii persoanelor fizice şi juridice cărora li se adresează taxele; ƒ
 • prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au solicitat informaţii în acest sens;

 

Art. 10 Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea supunerii spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul local şi va cuprinde următoarele elemente:

 • raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus
 • termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

 

Art. 11 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.

 

Art. 12 Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.

 

Art. 13 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al comunei Mihai Bravu în forma propusă de iniţiator.

 

 

PROCEDURA PRIVIND INSTITUIREA TAXELOR SPECIALE PENTRU EMITEREA ACORDULUI/AUTORIZAŢIEI ȘI ÎNREGISTRAREA ORARELOR DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR COMERCIALE PE RAZA COMUNEI MIHAI BRAVU

 

Prezenta procedura este întocmită în baza:

 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 30,
 • Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa
 • Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • Legii nr. 155/2010 – Legea Politiei Locale
 • Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, art. 14,
 • Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
 • Ordonanţa nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 1. Dispozitii generale

Art.1 Prezenta procedura stabilește regulile generale privind desfășurarea activităților comerciale pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu și urmărește dezvoltarea şi monitorizarea retelei de distributie a produselor și serviciilor de piață cu respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și mediului.

Art.2 Activitățile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Documentele care vor fi eliberate de către Primăria Comunei Mihai Bravu în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv  de tip CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive sunt :

 • Acordul de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii altele decât codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive
 • Autorizația pentru desfășurarea activității de către operatorii economici a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive
 • Acord modificare orar de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii inclusiv codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive

Art.4 Pentru eliberarea documentelor menționate la art. 3 se percep următoarele taxe:

- Taxa pentru eliberarea/vizarea acordului de funcționare

- Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației pentru desfășurarea activității

- Taxa pentru modificare orar de funcționare

Art.5 Taxele menționate la art. 4 sunt anuale și nu se restituie în caz de modificare, încetare, anulare, suspendare a activității.

 1. Acord de funcționare. Metodologia de eliberare.

Art.6 Acordul de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele decat codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).

Art.7 Acordul de funcționare se emite exclusiv pentru activitățile comerciale declarate de către agenții economici.

În cazul în care apar modificări referitoare la datele de identificare ale comerciantului (denumire, adresa sediu), agentul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcționare, fără a se percepe taxă pentru eliberarea acordului de funcţionare.

            În cazul în care, din diferite motive, agentul economic își încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a preda acordul de funcționare în original la organul emitent, însoţit de documente care să ateste radierea activității de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

            În cazul în care vor exista reclamații / sesizări ulterioare privitoare la obiectul de activitate, tulburarea liniştii publice, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei structuri de vânzare ce detine acord din partea autorității administrației publice locale, primaria  își rezervă dreptul de a reanaliza din oficiu documentația existentă în evidența biroului Impunere Persoane Juridice. În situaţia în care există neconcordanţe între situaţia existentă în teren şi cea rezultată din documentaţia depusă pentru obţinerea acordului de funcţionare, primaria poate propune menținerea, retragerea sau modificarea acordului de funcționare (ex. Neprezentarea acordurilor tuturor vecinilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietăţii- în cazul funcționării în intervalul orar 22:00-08:00 sau  extinderea zonei declarate și autorizate pentru desfășurarea activității, desfășurarea altei activități decât cea declarată, etc ). În situația în care vor fi constatate fapte de tulburare a liniștii publice după ora 22:00 în cadrul unei structuri de vânzare ce detine acord din partea autorității administrației publice locale, primaria poate propune reducerea orarului de funcționarela intervalul orar 08:00-22:00 fără vreo prealabilă notificare. În acest sens, la solicitarea Primăriei comunei Mihai Bravu, administratorul societății are obligația de a se prezenta la sediul Primăriei comunei Mihai Bravu cu documentele în original, în vederea operării acestor modificări.

            În situația în care agentul economic are obligații restante față de bugetul local, mai vechi de 12 luni, compartientul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu va retrage acordul de funcționare după o notificare prealabilă.

Art.8 Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local  Mihai Bravu și se achită anticipat eliberării acordului de funcționare.

Art.9 Acordul de funcționare se eliberează pentru fiecare punct de lucru/sediu al agentului economic, inclusiv pentru cele situate în incinta centrelor comerciale, piețe, târguri, oboare, etc..

Art.10 Acordul de funcționare se eliberează la cererea persoanei interesate în baza unei cereri.

Art.11 La cererea de eliberare a acordului de funcționare se vor anexa:

 1. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
 2. dovada titlului asupra imobilului
 3. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate
 4. dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcționare
 5. contract încheiat cu operatorii licențiați în efectuarea serviciilor de salubrizare și dezinsecție
 6. copie act identitate administrator
 7. copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinaţiei solicitate: spaţiu comercial, alimentaţie publică)
 8. h. releveu (schița spațiului)
 9. autorizaţia de securitate la incendiu pentru spaţiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul

î. autorizaţia de securitate la incendiu pentru spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 200 de m², dacă e cazul

 1. dosar
 2. acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latura comună a proprietăţii, în cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 – 08:00

                    

            La eliberarea acordului de funcţionare obligaţiile fiscale restante trebuie să fie achitate.

Art.12 Cererea de eliberare a acordului de funcționare se depune împreună cu documentele mai sus menționate și se va înregistra la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu. Acordul de funcționare se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare.

Art.13 Cererea de eliberare se va comunica compartimentului urbanism în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor urbanistice și în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor compartimentului urbanism va emite un aviz favorabil/nefavorabil în funcție de constatările efectuate. Avizul eliberat de către compartimentului urbanism se va comunica compartimentului Impunere Persoane Juridice. În cazul în care avizul emis de compartimentului urbanism este favorabil se va proceda la eliberarea acordului de funcționare. În cazul în care avizul emis de compartimentului urbanism este nefavorabil, acordul de funcționare nu se va elibera până la remedierea deficiențelor constatate și eliberarea unui aviz favorabil. Avizul nefavorabil va conţine obligatoriu motivele respingerii și modul de remediere a deficiențelor.

Art.14 Comerciantul deținător al unui acord de funcționare are următoarele obligații:

- să afișeze la loc vizibil o copie a acordului de funcționare pentru fiecare punct de lucru

- să achite taxa de viză anuală până la data de 31 martie a anului curent

Art. 15 Agenţii economici care au obţinut acordul de funcţionare fără a prezenta autorizaţia de securitate la incendiu au obligaţia obţinerii şi depunerii acesteia până la data de 31 martie a anului în curs, astfel:

 

 • autorizația de securitate la incendiu pentru spaţiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul
 • autorizația de securitate la incendiu pentru spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 200 de m², dacă e cazul

Art.16 Termenul pentru vizarea anuală este data de 31 martie a anului curent.

Art.17 Acordul de funcționare este netransmisibil și va conține și orarul de funcționare al punctului de lucru.

Art.18 Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare nu se restituie în cazul în care  acordul de funcţionare a fost anulat sau societatea a avut suspendată activitatea. 

Art.19 În cazul pierderii sau degradării acordului de funcţionare, eliberarea altui acord se face numai după achitarea taxei.

Art.20 În cazul pierderii acordului de funcţionare, titularul său are obligaţia să publice pierderea într-un  ziar local, iar acesta va fi anexat la cererea de eliberare a unui nou acord de funcţionare.

Autorizația pentru desfășurarea activității. Metodologia de eliberare.

Art.21 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează tuturor comercianților a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive pe teritoriul administrativ al Comunei Mihai Bravu.

Art.22 Taxa pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității se achită anticipat eliberării acesteia iar cuantumul taxei se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art.23 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează pentru fiecare structură de vânzare (punct de lucru/sediu).

            În cazul în care, din diferite motive, agentul economic își încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a preda autorizația pentru desfășurarea activității în original la organul emitent, însoţit de documente care să ateste radierea activității de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

            În cazul în care vor exista reclamații / sesizări ulterioare privitoare la obiectul de activitate, tulburarea liniștii publice, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei structuri de vânzare ce detine autorizaţie din partea autorității administrației publice locale, angajatii din cadrul compartimentului de urbanism își rezervă dreptul de a reanaliza din oficiu documentația existentă în evidența compartimentului Impunere Persoane Juridice. În situaţia în care există neconcordanţe între situaţia existentă în teren şi cea rezultată din documentaţia depusă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, angajatii din cadrul compartimentului de urbanism pot propune menținerea, retragerea sau modificarea autorizației pentru desfășurarea activității(ex. Neprezentarea acordurilor tuturor vecinilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietăţii- în cazul funcționării în intervalul orar 22:00-08:00 sau  extinderea zonei declarate și autorizate pentru desfășurarea activității, desfășurarea altei activități decât cea declarată, etc ). În situația în care vor fi constatate fapte de tulburare a liniștii publice după ora 22:00 în cadrul unei structuri de vânzare ce detine autorizație din partea autorității administrației publice locale, compartimentul de urbanism poate propune reducerea orarului de funcționare la intervalul orar 08:00-22:00 fără vreo prealabilă notificare. În acest sens, la solicitarea Primăriei comunei Mihai Bravu, administratorul societății are obligația de a se prezenta la sediul Primăriei Mihai Bravu cu documentele în original, în vederea operării acestor modificări.

            În situația în care agentul economic are obligații restante față de bugetul local, mai vechi de 12 luni, compartimentul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu va retrage acordul de funcționare după o notificare prealabilă.

Art.24 Taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității se stabileste prin horararea consilului local și se plătește până la data de 31 martie a anului curent.

            Pentru contribuabilii care organizează evenimente culturale live (muzică live, stand up comedy, teatru) taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității pentru anul curent va fi de 0 lei, în situaţia în care, în anul precedent, a organizat minim 50 de astfel de evenimente. Fac excepţie evenimentele private (nunţi, botezuri, majorate, zile de naştere) desfăşurate în locaţiile respective.

            În acest sens contribuabilii vor prezenta următoarele documente:

 • declaraţie pe propie răspundere privind organizarea evenimentelor culturale live
 • contract de prestări servicii .....
 • dovada plăţii prestatorului de servicii

Art.25 Modificările pe autorizația privind desfășurarea activităților pentru unitățile de tip CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire,  adresă sediu) vor fi operate în mod gratuit.

Art.26 În situația în care apar modificări referitoare la forma de organizare, comerciantul va solicita eliberarea unei noi autorizații.

Art.27 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează la cererea persoanei interesate.

Art.28 La cererea de eliberare a autorizației pentru desfășurarea activității se vor anexa:

 • cerificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului
 • dovada titlului asupra imobilului și suprafața acestuia/contract vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de închieriere, după caz.
 • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate
 • declarație pentru tipul unității de alimentație publică și suprafața de servire
 • schița / releveu spațiu,
 • contract încheiat cu operatorii licențiați în servicii de salubrizare și dezinsecţie
 • copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinaţiei solicitate: spaţiu comercial, alimentaţie publică)
 • autorizaţia de securitate la incendiu pentru spaţiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul
 • autorizaţia de securitate la incendiu pentru spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 200 de m², dacă e cazul
 • dovada plății
 • dosar
 • carte de identitate administrator
 • orarul de funcționare.
 • acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latura comună a proprietăţii, în cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 – 08:00

 

La eliberarea autorizaţiei pentru desfășurarea activității obligaţiile fiscale restante trebuie să fie achitate.

În cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 – 08:00 se va prezenta  acordul tuturor, proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietăţii.

Art.29 Cererea de eliberare se depune împreună cu documentele mai sus menționate și se va înregistra la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu.

Art.30 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare.

Art.31 Cererea de eliberare a autorizației se va comunica în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor urbanistice și în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor se va emite aviz favorabil/nefavorabil în funcție de constatările efectuate. Avizul acordat se va comunica compartimentului Impunere Persoane Juridice. În cazul în care avizul emis de este favorabil se va proceda la eliberarea autorizației de funcționare. În cazul în care avizul este nefavorabil, autorizația de funcționare nu se va elibera până la remedierea deficiențelor constatate și eliberarea unui aviz favorabil. În acest caz serviciul de specialitate din cadrul biroului financiar contabil ,impozite si taxe locale va comunica printr-o adresă scrisă contribuabilului faptul că nu i se poate emite autorizaţia de funcţionare. Avizul nefavorabil va conţine obligatoriu motivele respingerii și modul de remediere a deficiențelor.

Art.32 Comerciantul deținător al unei autorizații pentru desfășurarea activității are următoarele obligații:

- să afișeze la loc vizibil o copie a autorizației pentru desfășurarea activității pentru fiecare punct de lucru

- să achite taxa de viză anuală până la data de 31 martie a anului curent.

Art.33 Agenţii economici care au obţinut autorizația pentru desfășurarea activității fără a prezenta autorizaţia de securitate la incendiu au obligaţia obţinerii şi depunerii acesteia până la data de 31 martie a anului în curs, astfel:

 • autorizația de securitate la incendiu pentru spaţiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul
 • autorizația de securitate la incendiu pentru spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 200 de m², dacă e cazul

Art.34 Termenul pentru vizarea anuală este data de 31 martie a anului curent.

Art.35  Autorizația pentru desfășurarea activității este netransmisibilă.

Art.36 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfășurarea activității nu se restituie în cazul în care autorizaţia de funcţionare a fost anulată sau societatea a avut activitatea suspendată.

Art.37 În cazul pierderii sau degradării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii, eliberarea altei autorizaţii se face numai după achitarea taxei.

Art.38 În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii, titularul său are obligaţia să publice pierderea într-un  ziar local, iar acesta va fi anexat la cererea de eliberare a  unei noi autorizaţii de funcţionare.

 1. Acord modificare orar de funcționare. Metodologia de eliberare.

Orarul de funcționare e parte din acord/autorizația pentru desfășurarea activității.

Art. 39 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se aplică tuturor comercianților, indiferent de forma de organizare și activitatea desfășurată.

Art.40 Orarul de funcționare se stabilește de către comerciant cu respectarea prevederilor legale privind legislația muncii și cele privind liniștea și ordinea publică.

Art.41 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se eliberează în baza unei cereri.

Art.42 În cazul solicitării de modificare a orarului de funcționare se va elibera un nou acord pentru modificarea orarului de funcționare. Cererea prin care se solicită modificarea orarului de funcţionare va  fi însoțită de acordul de funcționare/autorizația pentru desfășurarea activității.

Art.43 Taxa anuală pentru eliberarea acordului pentru modificarea orarului de functionare datorata este în cuantum de 52 lei pentru fiecare acord.

Art.44 Taxa pentru eliberarea acordului orarului de funcționare se va achita la fiecare modificare de orar solicitată.

Art.45 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se afișează la loc vizibil la fiecare punct de lucru.

Art.46 Comerciantul este obligat să respecte orarul avizat și afișat.

Art.47 Prezența clienților în spațiile comerciale este interzisă după terminarea programului.

Art.50 Eliberarea acordului pentru modificarea orarului de funcționare în cazul în care solicită prelungirea programului de funcționare după ora 22:00 și/sau înainte de ora 08:00 se va face după emiterea acordului de către Poliție. Cererea de modificare a orarului va fi însoțită de acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-un perete comun.

 1. Imprimate
 • Modelul acordului de funcționare și cererea pentru eliberarea acordului de funcționare,
 • Modelul autorizației pentru desfășurarea activității și cererea pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității,
 • Cerere pentru modificarea orarului de funcţionare
 • Cerere pentru anularea autorizaţiei pentru desfășurarea activității / acordului de funcţionare,
 • Cererile și declarația pentru eliberarea / modificarea / anularea autorizației pentru desfășurarea activității / acordului de funcţionare, vor putea fi descărcate de pe site-ul primariamihaibravu.paginadestart.com, la Informații de interes public – cereri și formulare tip – biroul financiar contabil,impozite si taxe locale
 1. Sancțiuni

Art.51 Constatarea contravențiilor se face de către viceprimarul comunei Mihai Bravu. Suspendarea activității cât și anularea autorizației pentru desfășurarea activității /acordului de funcţionare se face prin Dispoziția Primarului, la propunerea organului constatator.

Art.52 Nedeținerea acordului de funcționare sau neachitarea taxei anuale constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională în cuantum de 1.000 lei. Viceprimarul si angajutul din cadrul compartimentului de urbanism ,poate propune primarului suspendarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză, până la data intrării în legalitate sau încetarea activităţii agentului economic la punctul de lucru în cauză.

 

Art.53 Nedeținerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii sau neachitarea taxei anuale constituie contravenție și se sancționează cuamendă contravențională în cuantum de 1500 lei. Viceprimarul si angajutul din cadrul compartimentului de urbanism poate propune primarului suspendarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză până la data intrării în legalitate, sau încetarea activităţii agentului economic la punctul de lucru în cauză.

 

Art.54 Nerespectarea orarului obligatoriu de funcționare se sancționează contravențional cu amendă de 1.000 lei. Completar sancțiunii contravenționale, agenții constatatori pot propune suspendarea activității comerciale a entității pe o perioada de pana la 30 zile calendaristice.

Art.55 Nerespectarea Dispoziției Primarului privind suspendarea activității constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 lei.