• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 55/30-08-2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 04-09-2022    - -
HCL 54/30-08-2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 04-09-2022    - -
HCL 53/30-08-2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 04-09-2022    - -
HCL 52/19-08-2022 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 10 din 21.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2020 29-08-2022    - -
HCL 51/19-08-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 29-08-2022    -
HCL 50/19-08-2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul II anul 2022 29-08-2022    -
HCL 49/29-07-2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-08-2022    - -
HCL 48/29-07-2022 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-08-2022    -
HCL 47/29-07-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august - octombrie 2022 06-08-2022    - -
HCL 46/29-07-2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2022 06-08-2022    -
HCL 45/29-07-2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022 06-08-2022    - -
HCL 44/06-07-2022 privind aprobarea actualizării devizului general ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local”, contract de finanțare nr. C0720R0I0021723800013/21.03.2018 12-07-2022    - -
HCL 43/06-07-2022 privind aprobarea actualizării devizului general ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu”, contract de finanțare nr. C0720E0I0031723800033/21.03.2018 12-07-2022    - -
HCL 42/06-07-2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38293 în CF 38293 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 12-07-2022    - -
HCL 41/06-07-2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 12-07-2022    - -
HCL 40/22-06-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în intravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 01-07-2022    - -
HCL 39/22-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 01-07-2022    -
HCL 38/22-06-2022 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2022 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou 01-07-2022    - -
HCL 37/30-05-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    -
HCL 36/30-05-2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2022 07-06-2022    - -
HCL 35/30-05-2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I anul 2022 07-06-2022    -
HCL 34/30-05-2022 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 07-06-2022    - -
HCL 33/30-05-2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren - cotă indiviză din teren=10000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38294 în CF 38294 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 32/30-05-2022 privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în comuna Mihai Bravu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă - Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 31/21-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 03-05-2022    -
HCL 30/21-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai - iulie 2022 03-05-2022    - -
HCL 29/21-04-2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 03-05-2022    -
HCL 28/21-04-2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 50.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă 03-05-2022    - -
HCL 27/21-04-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 03-05-2022    -
HCL 26/31-03-2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 19 din 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” 09-04-2022    - -
HCL 25/31-03-2022 privind aprobrea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 09-04-2022    -
HCL 24/31-03-2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2021 și pentru luna ianuarie 2022 09-04-2022    - -
HCL 23/22-03-2022 privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 30-03-2022    - -
HCL 22/22-03-2022 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 76,49 ha teren pășune din Comuna Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 30-03-2022    -
HCL 21/22-03-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 30-03-2022    - -
HCL 20/18-02-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 798 m.p., neîntabulate în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Turda și satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 04-03-2022    - -
HCL 19/18-02-2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” 04-03-2022    - -
HCL 18/18-02-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 28633 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 04-03-2022    - -
HCL 17/18-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 04-03-2022    -
HCL 16/28-01-2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 30/25.01.2022 emisă de către S.C. Geovas Comp S.R.L. Tulcea, pentru obiectivul de investiție - proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU 08-02-2022    - -
HCL 15/28-01-2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 84 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-02-2022    - -
HCL 14/28-01-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 6 loturi de teren, în suprafață totală de 18190 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 08-02-2022    - -
HCL 13/28-01-2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai nr. 57 din 27 august 2021 08-02-2022    - -
HCL 12/28-01-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală" 08-02-2022    -
HCL 11/28-01-2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 08-02-2022    - -
HCL 10/28-01-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2022 08-02-2022    - -
HCL 9/28-01-2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2021 08-02-2022    -
HCL 8/28-01-2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 08-02-2022    -
HCL 7/07-01-2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului S. D., precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 21-01-2022    - -
HCL 6/07-01-2022 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 21-01-2022    - -
HCL 5/07-01-2022 privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 21-01-2022    - -
HCL 4/07-01-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihai Bravu, pentru anul 2021 21-01-2022    - -
HCL 3/07-01-2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2021, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 21-01-2022    - -
HCL 2/07-01-2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.122.394,14 lei, la data de 31.12.2021, din excedentul bugetului local din anii precedenți 21-01-2022    - -
HCL 1/07-01-2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2021 21-01-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină