• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 73/05-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanţare şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Sistem integrat de reabilitare și extindere alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ 12-11-2021
HCL 72/05-11-2021 privind aprobarea Cererii de Finanţare şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în localitățile Satu Nou și Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ 12-11-2021
HCL 71/05-11-2021 privind aprobarea și însușirea Actului adițional încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva – Direcția Silvică Tulcea (înregistrat sub nr. 7229/PC/05.10.2021) și Proprietarul – UAT Mihai Bravu, județul Tulcea (înregistrat sub nr. 4821/04.10.2021), la Contractul de prestări servicii silvice pentru paza vegetației forestiere din afara fondului forestier nr. 1366/28.03.2007 12-11-2021 -
HCL 70/05-11-2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2021-2022 12-11-2021 -
HCL 69/05-11-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile iulie, august și septembrie 2021 12-11-2021 -
HCL 68/25-10-2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 49 din 16 august 2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea și domnul M. C.-A. 01-11-2021 -
HCL 67/25-10-2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul III 2021 01-11-2021 -
HCL 66/25-10-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 01-11-2021 -
HCL 65/25-10-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 01-11-2021 -
HCL 64/25-10-2021 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 01-11-2021
HCL 63/30-09-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 09-10-2021 -
HCL 62/30-09-2021 privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 09-10-2021 -
HCL 61/30-09-2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 09-10-2021 -
HCL 60/30-09-2021 privind desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2021-2022 09-10-2021 -
HCL 59/30-09-2021 privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-10-2021
HCL 58/27-08-2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 7 loturi de teren, în suprafață totală de 27967 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul satului Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 05-09-2021 -
HCL 57/27-08-2021 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 67 din 20 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 05-09-2021 -
HCL 56/27-08-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 05-09-2021 -
HCL 55/27-08-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județ Tulcea 05-09-2021 -
HCL 54/27-08-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 05-09-2021 -
HCL 53/27-08-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Turda, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 05-09-2021 -
HCL 52/27-08-2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 05-09-2021 -
HCL 51/16-08-2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Marin Lucian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 23-08-2021 -
HCL 50/16-08-2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 23-08-2021 -
HCL 49/16-08-2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea și domnul Murariu Călin-Augustin 23-08-2021 -
HCL 48/28-07-2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38278 în CF 38278 UAT Mihai Bravu, județul Tulcea 03-08-2021 -
HCL 47/28-07-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna iunie 2021 03-08-2021 -
HCL 46/28-07-2021 privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din satul Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 03-08-2021 -
HCL 45/28-07-2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile (drumuri de exploatare) situate în extravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 03-08-2021 -
HCL 44/28-07-2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru patru imobile (terenuri) care suprapun situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situate în U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 03-08-2021 -
HCL 43/28-07-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august-octombrie 2021 03-08-2021 -
HCL 42/28-07-2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2021 03-08-2021
HCL 41/28-07-2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I și trimestrul II 2021 03-08-2021 -
HCL 40/28-07-2021 privind declararea ca bun aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui teren în suprafață de 1315 m.p., înscris provizoriu în Cartea Funciară nr. 37994 Mihai Bravu, situat în extravilanul satului Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 03-08-2021 -
HCL 39/24-06-2021 privind introducerea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 38/24-06-2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 37/24-06-2021 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 13-07-2021 -
HCL 36/24-06-2021 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2021 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou 13-07-2021 -
HCL 35/24-06-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie și mai 2021 13-07-2021 -
HCL 34/24-06-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 33/24-06-2021 privind aprobarea Proiectului “ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ŞCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA", cod SMIS 144696 13-07-2021
HCL 32/24-06-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 415.330,83 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 13-07-2021 -
HCL 31/24-06-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2020 și pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 13-07-2021 -
HCL 30/21-05-2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 29-05-2021
HCL 29/21-05-2021 privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții din bugetul local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 29-05-2021
HCL 28/21-05-2021 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 29-05-2021 -
HCL 27/22-04-2021 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 13,35 ha teren pășune din localitatea Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-05-2021 -
HCL 26/22-04-2021 privind modificarea art. 44 lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 34 din 20 mai 2019 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă 08-05-2021 -
HCL 25/22-04-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2021 08-05-2021 -
HCL 24/22-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 08-05-2021 -
HCL 23/22-04-2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2021 08-05-2021
HCL 22/22-04-2021 privind aprobarea Măsurilor pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-05-2021
HCL 21/02-04-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 439.195,47 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 17-04-2021 -
HCL 20/19-03-2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire și aprobarea alipirii a două imobile în suprafață totală de 365 mp situate în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, identificate prin C.F./Nr. cadastral 35321 și C.F/ Nr. cadastral 38440 29-03-2021 -
HCL 19/19-03-2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 81 din 29 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 29-03-2021 -
HCL 18/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 17/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 16/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 15/26-02-2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 13-03-2021
HCL 14/26-02-2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II al anului 2020 13-03-2021
HCL 13/26-02-2021 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021
HCL 12/28-01-2021 privind aprobarea cumpărării imobilului “teren intravilan” pentru și în numele Comunei Mihai Bravu a terenului în suprafață de 200 mp, situat în localitatea Turda, strada Morii, nr. 72, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea și însușirea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 09-02-2021 -
HCL 11/28-01-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021
HCL 10/28-01-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021 -
HCL 9/28-01-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021 -
HCL 8/28-01-2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 09-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie-aprilie 2021 09-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 09-02-2021
HCL 5/28-01-2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2021-2022 09-02-2021 -
HCL 4/08-01-2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38194 în CF 38194 UAT Mihai Bravu 17-01-2021 -
HCL 3/08-01-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 865.274,82 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020, astfel: I. 200.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă, II. 665.274,82 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 17-01-2021 -
HCL 2/08-01-2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.776.095,52 lei, la data de 31.12.2020, din excedentul bugetului local din anii precedenți 17-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2020 17-01-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină