Proiecte implementate


TITLUL PROIECTULUI

Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocraţiei la nivelul Comunei Crișan, jud.Tulcea

Cod SIPOCA 1164
Cod MySMIS 154353
Contract de finanțare nr. 664/05.04.2022

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative şi reducerii birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) şi front-office pentru serviciile publice furnizate cetăţenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1:Dezvoltarea capacităţii necesare în vederea fundamentării deciziilor şi planificării strategice pe termen lung, prin implementare de măsuri şi instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Planului Strategic Institutional (PSI) al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea pentru perioada 2023-2027
  2. OS2:Optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectiva front-office, pentru  asigurarea accesului online la serviciile publice, cât şi back-office, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetăţenilor din domeniile de competenţă exclusivă şi partajată ale administraţiei publice locale.
  3. OS3:Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 20 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

 

Rezultate aşteptate:

  1. Rezultat program 1. Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung- Rezultat proiect 1. Elaborare Plan Strategic Instituţional al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea 2023- 2027
  2. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea
  3. Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3. 20 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

Durata implementării proiectului: 16 luni
Dată începere proiect: 05.04.2022
Dată finalizare proiect: 31.07.2023
Valoarea proiectului: 2.544.091,45  lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.544.091,45  lei


Valoarea totală  a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă  a Proiectului 

Valoarea  eligibilă nerambursabilă

Valoarea  eligibilă nerambursabilă din FSE

Valoarea  eligibilă nerambursabilă  din bugetul național

Cofinanţarea eligibilă  a Beneficiarului

Valoarea ne- eligibilă  a Proiectului, inclusiv  TVA aferentă acestuia

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

2.544.091,45 

2.544.091,45 

2.493.209,62

2.162.477,75

330.731,87

50.881,83

0,00

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
APIA primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente ultimului trimestru al anului 2022

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2022 (trimestrul IV al anului 2022).

CP_Depunere_cereri_motorina_trim IV_2022.docx  (80,29 KB)  data: 17-01-2023   utilizator: 1  
Informare oug195/2005 şi modificări aduse de oug 38/2022
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

informare_OUG195.docx  (13,43 KB)  data: 09-12-2022   utilizator: 1  
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
Ordonanța 25/2008 privind registrul agricol 

termen_registru_agricol.docx  (13,11 KB)  data: 08-11-2022   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

>>> formulare colectare ape uzate

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
INCENDIEREA, INGROPAREA SAU ELIMINAREA DESEURILOR IN AFARA SPATIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSESTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA
IN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATA  PRIN OUG 38/2022 PRIVIND REGIMUL DESEURILOR  VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

Articolul 20

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

(6) Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

 ABANDONAREA DESEURILOR VA FI SANCTIONATA CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE SI  DE LA 50000-70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B)

INCENDIEREA, INGROPAREA SAU  ELIMINAREA DESEURILOR IN AFARA SPATIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSESTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA 

Primar,
data: 20-10-2022   utilizator: 1
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
...

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane; 

...

informare_mediu.docx  (16,64 KB)  data: 19-10-2022   utilizator: 1  
Garda Naţională de Mediu - avertizări privind incendierea sau îngroparea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate
garda de meniu - atentie incendieri.pdf  (69,16 KB)  data: 13-10-2022   utilizator: 1  
Anunţ - ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie care intră în vigoare cu 1 noiembrie 2022
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,81 KB)  data: 11-10-2022   utilizator: 1  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate