Proiecte implementate


TITLUL PROIECTULUI

Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocraţiei la nivelul Comunei Crișan, jud.Tulcea

Cod SIPOCA 1164
Cod MySMIS 154353
Contract de finanțare nr. 664/05.04.2022

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative şi reducerii birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) şi front-office pentru serviciile publice furnizate cetăţenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1:Dezvoltarea capacităţii necesare în vederea fundamentării deciziilor şi planificării strategice pe termen lung, prin implementare de măsuri şi instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Planului Strategic Institutional (PSI) al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea pentru perioada 2023-2027
  2. OS2:Optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectiva front-office, pentru  asigurarea accesului online la serviciile publice, cât şi back-office, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetăţenilor din domeniile de competenţă exclusivă şi partajată ale administraţiei publice locale.
  3. OS3:Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 20 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

 

Rezultate aşteptate:

  1. Rezultat program 1. Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung- Rezultat proiect 1. Elaborare Plan Strategic Instituţional al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea 2023- 2027
  2. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea
  3. Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3. 20 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

Durata implementării proiectului: 16 luni
Dată începere proiect: 05.04.2022
Dată finalizare proiect: 31.07.2023
Valoarea proiectului: 2.544.091,45  lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.544.091,45  lei


Valoarea totală  a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă  a Proiectului 

Valoarea  eligibilă nerambursabilă

Valoarea  eligibilă nerambursabilă din FSE

Valoarea  eligibilă nerambursabilă  din bugetul național

Cofinanţarea eligibilă  a Beneficiarului

Valoarea ne- eligibilă  a Proiectului, inclusiv  TVA aferentă acestuia

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

2.544.091,45 

2.544.091,45 

2.493.209,62

2.162.477,75

330.731,87

50.881,83

0,00

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”