• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 40/22-06-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în intravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 01-07-2022    - -
HCL 39/22-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 01-07-2022    -
HCL 38/22-06-2022 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2022 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou 01-07-2022    - -
HCL 37/30-05-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    -
HCL 36/30-05-2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2022 07-06-2022    - -
HCL 35/30-05-2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I anul 2022 07-06-2022    -
HCL 34/30-05-2022 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 07-06-2022    - -
HCL 33/30-05-2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren - cotă indiviză din teren=10000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38294 în CF 38294 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 32/30-05-2022 privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în comuna Mihai Bravu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă - Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 31/21-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 03-05-2022    -
HCL 30/21-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai - iulie 2022 03-05-2022    - -
HCL 29/21-04-2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 03-05-2022    -
HCL 28/21-04-2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 50.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă 03-05-2022    - -
HCL 27/21-04-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 03-05-2022    -
HCL 26/31-03-2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 19 din 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” 09-04-2022    - -
HCL 25/31-03-2022 privind aprobrea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 09-04-2022    -
HCL 24/31-03-2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2021 și pentru luna ianuarie 2022 09-04-2022    - -
HCL 23/22-03-2022 privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 30-03-2022    - -
HCL 22/22-03-2022 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 76,49 ha teren pășune din Comuna Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 30-03-2022    -
HCL 21/22-03-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 30-03-2022    - -
HCL 20/18-02-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 798 m.p., neîntabulate în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Turda și satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 04-03-2022    - -
HCL 19/18-02-2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” 04-03-2022    - -
HCL 18/18-02-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 28633 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 04-03-2022    - -
HCL 17/18-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 04-03-2022    -
HCL 16/28-01-2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 30/25.01.2022 emisă de către S.C. Geovas Comp S.R.L. Tulcea, pentru obiectivul de investiție - proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU 08-02-2022    - -
HCL 15/28-01-2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 84 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-02-2022    - -
HCL 14/28-01-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 6 loturi de teren, în suprafață totală de 18190 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 08-02-2022    - -
HCL 13/28-01-2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai nr. 57 din 27 august 2021 08-02-2022    - -
HCL 12/28-01-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală" 08-02-2022    -
HCL 11/28-01-2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 08-02-2022    - -
HCL 10/28-01-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2022 08-02-2022    - -
HCL 9/28-01-2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2021 08-02-2022    -
HCL 8/28-01-2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 08-02-2022    -
HCL 7/07-01-2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului S. D., precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 21-01-2022    - -
HCL 6/07-01-2022 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 21-01-2022    - -
HCL 5/07-01-2022 privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 21-01-2022    - -
HCL 4/07-01-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihai Bravu, pentru anul 2021 21-01-2022    - -
HCL 3/07-01-2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2021, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 21-01-2022    - -
HCL 2/07-01-2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.122.394,14 lei, la data de 31.12.2021, din excedentul bugetului local din anii precedenți 21-01-2022    - -
HCL 1/07-01-2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2021 21-01-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local