• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
39 24-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind introducerea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
38 24-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
37 18-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 - -   - -
36 18-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2021 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou da 2021-06-18   -
35 18-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie și mai 2021 - -   - -
34 17-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-06-18   -
33 16-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Proiectului “ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ŞCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA", cod SMIS 144696 da 2021-06-16  
32 16-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 415.330,83 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare - -   - -
31 26-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2020 și pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 - -   - -
30 11-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Mihai Bravu, jud.Tulcea, pe anul 2021 - -   - -
29 05-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții din bugetul local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 da 2021-05-14   -
28 27-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
27 27-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea și domnul Murariu Călin-Augustin da 2021-05-14   -
26 14-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înființate a suprafeței de 13,35 ha teren pășune din localitatea Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
25 12-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea art. 44 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 34 din 20 mai 2019 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă - -   - -
24 12-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2021 - -   - -
23 02-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunie Mihai Bravu, jud.Tulcea, pe anul 2021 da 2021-04-02   -
22 29-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2021 - -   - -
21 29-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Măsurilor pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
20 26-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 439.195,47 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare - -   - -
19 17-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însușirea documentației cadastrale de alipire și aprobarea alipirii a două imobile în suprafață totală de 365 mp situate în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, identificate prin C.F./Nr. cadastral 35321 și C.F/ Nr. cadastral 38440 - -   - -
18 01-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 81 din 29 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-01   -
17 22-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finantat prin Masura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, jud. Tulcea da 2021-02-22   -
16 22-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finantat prin Masura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, jud. Tulcea da 2021-02-22   -
15 22-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanției din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-02-22   -
14 15-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 da 2021-02-15  
13 11-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II al anului 2020 da 2021-02-11  
12 01-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-02-01  
11 28-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea cumpărării imobilului “teren intravilan” pentru și în numele Comunei Mihai Bravu a terenului în suprafață de 200 mp, situat în localitatea Turda, strada Morii, nr. 72, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea și însușirea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat da 2021-01-28   -
10 14-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-01-14  
9 11-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-01-11   -
8 11-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-01-11   -
7 11-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare da 2021-01-11   -
6 11-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie-aprilie 2021 da 2021-01-11   -
5 11-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare da 2021-01-11  
4 04-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38194 în CF 38194 UAT Mihai Bravu da 2021-01-04   -
3 04-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 865.274,82 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020, astfel: I. 200.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă, II. 665.274,82 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare da 2021-01-04   -
2 04-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.776.095,52 lei, la data de 31.12.2020, din excedentul bugetului local din anii precedenți da 2021-01-04   -
1 04-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2020 da 2021-01-04  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină