• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
55 28-09-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2023-2024 - -   - -
54 26-09-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea" - -   - -
53 22-09-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui premiu în bani și a unei diplome aniversare domnului Trofim Ion, domiciliat în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, veteran de război, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 18.10.2023 - -   - -
52 20-09-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ-Teritorială (U.A.T.) Mihai Bravu, județul Tulcea, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu U.A.T. Mihai Bravu în cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS - SII MMSS", Cod MySmis 130963 - -   - -
51 12-09-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
50 31-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neasumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada 2023-2029, la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
49 30-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Alexe F. domiciliată în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
48 29-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
47 24-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
46 24-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
45 18-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea reglării conturilor de venituri prin contul de excedent a sumei de 530.264,42 lei - -   - -
44 17-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul II anul 2023 - -   - -
43 08-08-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna iulie 2023 - -   - -
42 28-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
41 28-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Mihai Bravu în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat "Grup Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării", în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 - -   - -
40 25-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie, mai și iunie 2023 - -   - -
39 24-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august-octombrie 2023 - -   - -
38 24-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2023 - -   - -
37 10-07-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 397.406,98 lei din excedentul bugetului local de la finele anului 2022 pentru finanțarea proiectului de investiții „Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea” - contract de finanțare nr. C0760C0I0031723800006/16.05.2018, din cadrul secțiunii de dezvoltare - -   - -
36 28-06-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2023 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou - -   - -
35 28-06-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
34 12-06-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a două imobile înscrise în Cartea Funciară nr. 32374 Mihai Bravu, respectiv în Cartea Funciară nr. 32375 Mihai Bravu - -   - -
33 12-06-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea”, contract de finanțare nr. C0760C0I0031723800006/16.05.2018 - -   - -
32 26-05-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
31 26-05-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Laza T din comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
30 22-05-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
29 17-05-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul Comerțului și scăderea societăților radiate din evidența fiscală - -   - -
28 27-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Lazăr F. domiciliată în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
27 27-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 19 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
26 27-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 18 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
25 21-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aderarea și includerea teritoriului comunei Mihai Bravu la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER ”Asociația G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023-2027 - -   - -
24 19-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2023 - -   - -
23 19-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul I anul 2023 - -   - -
22 19-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 55.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
21 19-04-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2023 - -   - -
20 27-03-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA MIHAI BRAVU", a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor, în vederea depunerii în cadrul PNRR - Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe - -   - -
19 23-03-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
18 22-03-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
17 22-03-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
16 17-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2023 - -   - -
15 15-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aderarea Comunei Mihai Bravu, în calitate de membru, la "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea" - -   - -
14 10-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2022 - -   - -
13 09-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38166 în CF 38166 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
12 06-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
11 27-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
10 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
9 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
8 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 - -   - -
7 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în calitate de concedent și domnul Murariu Călin-Augustin, în calitate de concesionar - -   - -
6 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2023 - -   - -
5 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 - -   - -
4 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
3 09-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
2 04-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
1 04-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină