• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
40 21-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în intravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
39 16-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
38 16-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2022 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou - -   - -
37 25-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
36 23-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2022 - -   - -
35 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I anul 2022 - -   - -
34 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 - -   - -
33 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren - cotă indiviză din teren=10000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38294 în CF 38294 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
32 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în comuna Mihai Bravu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă - Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-04-29   -
31 20-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - -   - -
30 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai - iulie 2022 - -   - -
29 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
28 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 50.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
27 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
26 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 19 din 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - -   - -
25 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobrea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
24 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2021 și pentru luna ianuarie 2022 - -   - -
23 22-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - -   - -
22 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 76,49 ha teren pășune din Comuna Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
21 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
20 17-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 798 m.p., neintabulate în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Turda și satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
19 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - -   - -
18 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 28633 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
17 10-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
16 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "CONSTRUIRE GRADINITA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU" - -   - -
15 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea și însușirea Adresei nr.30/25.01.2022 emisă de către S.C. Geovas Comp S.R.L. Tulcea, pentru obiectivul de investiție - proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU - -   - -
14 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr.84 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
13 20-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 6 loturi de teren, în suprafață totală de 18190 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
12 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai nr. 57 din 27 august 2021 - -   - -
11 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală" - -   - -
10 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare - -   - -
9 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2022 - -   - -
8 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2021 da 2022-01-13  
7 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
6 05-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului S. D., precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
5 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
4 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihai Bravu, pentru anul 2021 - -   - -
3 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
2 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1,122.394,14 lei, la data de 31.12.2021, din excedentul bugetului local din anii precedenti - -   - -
1 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2021 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local